Archív pre kategóriu 'Policajné zásahy'

Nehoda helikoptAr v priamom prenose – A okujAoce video

Nehoda helikoptAr, ktorA sledovali policajnA prenasledovanie podozrelAho. PrvA video je poslednA1 zA!ber kameramana z helikoptAry pred nehodou. DruhA video je zase poh3ad na dopad dvoch helikoptAr do parku a nA!slednA! explA3zia. LeteckA neA!AYastie, za ktorA pod3a prvA1ch informA!cii mAA3e paradoxne vodi? nA!kladiaku. Tato leteckA! katastrofa si vyA3iadala A!tyri A3ivoty. Nikto tAoto nehodu nepreA3il.A ialenec h3adA! vodu

A ialenec h3adA! vodu s polAciou v pAtA!ch. RAoti sa po dia3nici a nejde ho zastaviAY. Nakoniec nA!jde ?o h3adal osvieA3enie. 🙂PolicajnA! nahA!A^a?ka v aute

A~idi? v Corvetě ujAA3dA pAed policiA. Jede rychlostA 165 Mph a nezdA! se, A3e by chtěl zastavit. Do cesty se mu, ale dostanou kamiony. Jak dopadne policejnA honi?ka se podAvejte sami. PolicejnA honi?ka v autě video.DopadnAoAY na zlAo stranu – PolicajnA trAning

PolicajnA trAning nemusA byAY vA3dy bezpe?nA1. Policajti mysleli na bezpe?nosAY pripravili dopadovAo plochu, ale ta zostala nevyuA3itA!.PolicajnA! nahA!A^a?ka skon?ila vA1buchom

PolicajnA! nahA!A^a?ka na americkej dia3nici skon?ila bAora?kou do dia3ni?nAho mA1ta a nA!slednou explA3ziou. UnikajAoci zlodej doplatil na svoju rA1chlu jazdu. TragickA video zachytenA monitorovacou kamerou.PolAcia v akciA

Video s policajnA1ch zA!sahov. Prenasledovanie polAciou na dia3nici, policajnA razie v bytoch. Videomix policajnA1ch zA!sahov. ZA!bery s policajnA1ch kamier.ZdemolovanA1 Nissan – Blast

V dalA!Am dAlu Blastu uvidAte, jak mladAk dopadl ze svA1m Nissanem, kdyA3 chtěl udělat dojem na svojA dAvku. KrokodA1l mA! poAA!d hlad i kdyA3 ukousl ruku oA!etAovateli v minulAm dAle. A taky uvidAte jednu policejnA honi?ku.PolicejnA honi?ka – A koda Octavia Vs Mitsubishi Lancer Evo IX

PolicejnA honi?ka – A koda Octavia Vs Mitsubishi Lancer Evo IX na mokrA silnici. PolicejnA honi?ka v Ma?arsku, A koda Octavia 105 hp a Mitsubishi Lancer Evo IX 280 hp. RuA!nA! silnice prvnA tAAdy a policejnA honi?ka, kterA! kon?A nehodou.KrA!deA3 auta se nevyplA!cA

KradenA auto si tento mladAk moc neuA3il. Po dlouhA honi?ce s policiA skon?il v jezArku v parku. To by nebylo nic tak neobvyklAho. Tento dobrodruh ale vysko?il s auta a za?al plavat na druhA1 bAeh v domněnA A3e ute?e policii.PolicejnA honi?ka ukon?enA! dopravnA nehodou

PolicejnA honi?ka ukon?enA! dopravnA nehodou ve stA!tu Ohio. ZA!běry jsou z kamery policejnAho vozu. PolicejnA honi?ka nedopadla pro podezAelAho zrovna nejlApe. Na kAiA3ovatce zpAsobil dopravnA nehodu s velkA1m pickupem.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma