Tag Archiv 'nehody'

JAzdnA kola a vaA!e nehody – VtipnA video

JAzdnA kola se u?Ame ovlA!dat uA3 jako malA děti. Jak vypadajA takovA pA!dy na kolech uvidAte v tomto sestAihu. VA!echny moA3nA pA!dy a nehody na jakA si jen vzpomenete. JAzdnA kola a vaA!e nehody – VtipnA videoPA!dy a nehody prekvapenia

VtipnA video plnA pA!dov, nehAd a prekvapenA. To sa ob?as stA!va…Takto vyzerA! kaskadAr storo?ia

KaskadAr storo?ia sa predvedie v tomto videu. NA!dhernA1 skok, ale ten dopad au au. Triky na bicykli sa zdajAo byAY jednoduchA, ale ke? sa majAo urobiAY, tak to mAA3e dopadnAoAY treba takto.MotorA!port napAnavA momenty

VA1ber napAnavA1ch momentov z motor A!portu. Formula 1 a jej druhA! strA!nka.Nehoda na zA!vodech terAnnAch aut

Co se stane, kdyA3 se postavAte do cesty jeepu? PAejede vA!s. KdyA3 se postavAte na A!patnA mAsto, tak vA!s tato situace asi nemine. Jak dopadl kameraman uvidAte v tomto videu.LeteckA neA!AYastie Airbus A320

Nehoda lietadla Airbus A320. Lietadlo bolo ovlA!danA po?Ata?om a posA!dka nemala nad nAm kontrolu. 26. JAon, 1988, let 296, lietadlo A320-100 spolo?nosti Air France.PolicajnA! nahA!A^a?ka v aute

A~idi? v Corvetě ujAA3dA pAed policiA. Jede rychlostA 165 Mph a nezdA! se, A3e by chtěl zastavit. Do cesty se mu, ale dostanou kamiony. Jak dopadne policejnA honi?ka se podAvejte sami. PolicejnA honi?ka v autě video.BrutA!lna nehoda zA!vodnA1ch aut

SilnA motory, super stroje. Nikto netuA!A, A3e im prichA!dzajAo najhorA!ie okamA3iky v A3ivote. ZA!vod, ktorA1 dopadol hrAzostraA!ne. Video BrutA!lna nehoda zA!vodnA1ch aut mAA3e za?aAY.PolicajnA! nahA!A^a?ka skon?ila vA1buchom

PolicajnA! nahA!A^a?ka na americkej dia3nici skon?ila bAora?kou do dia3ni?nAho mA1ta a nA!slednou explA3ziou. UnikajAoci zlodej doplatil na svoju rA1chlu jazdu. TragickA video zachytenA monitorovacou kamerou.KaskadAri a smrAY – BrutA!lne video

KaskadAri sa vystavujAo nebezpe?iu vA3dy, ke? predvA!dzajAo svoje ?Asla. Takto neA!AYastne ukon?il svoj A3ivot kaskadAr Jim Bailey. Nechal sa vzniesAY do vzduchu na podvozku lietadla. BohuA3ia3 bol poslednA1m kaskadArovA1m kAoskom prA!ve tento let. KaskadAri a smrAY video.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma